fbpx

delivery & returns

תקנון דוניק

הגדרות

משמעות המונחים המוגדרים בתקנון שלהלן :

1. החברה – דוניק; – ח.פ. 205656358

2. המוצרים – המוצרים המופיעים באתר אשר מוצעים למכירה .

3. האתר – אתר האינטרנט – dondonik22@gmail.com .

4. לקוח – כל אדם המבצע פעולה באתר.

5. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.

6. כתובת למשלוח דואר – המשלוח ישלח לכתובת שצויינה במעמד ההזמנה

7. המועד המבוקש להזמנת סחורה – המועד אותו ציין הלקוח כמועד המועדף לאספקת הסחורה

8. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע״י חברת האשראי של הלקוח

9. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה לכתובת למשלוח הדואר אשר הזין הלקוח

10. ימי עסקים – ימי חול, ראשון עד חמישי – אינם כוללים ערבי לג, חול המועד, ימי זיכרון, שישי,

שבת.

11. פעולה – רכישת מוצר המוצע באתר ו/או גלישה באתר לכל מטרה שהיא .

12. טופס הזמנה – טופס אשר ימולא עי הלקוח טרם הזמנת מוצר באתר, בו יזין את פרטיו

האישיים ופרטי אמצעי התשלום.

כללי

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדי ילדים, האתר בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא כל הודעה

מראש.

התקנון הינו הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה ו/או הנהלת האתר ו/או כל מי שמטעמם

והוא יחול על שימוש והזמנה שייעשו באתר.

3. בעצם עשיית שימוש באתר, הלקוח מאשר כי קרא בעיון את כל הוראות התקנון במלואן, והוא

מודע לתנאים החלים בעת ביצוע הפעולה מכל סוג אתר ומסכים לתנאים אלו לגבי כל פעולה

כאמור. הלקוח מתחייב לו או למי שמטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת

האתר ו/או החברה, הנוגעת להוראות התקנון ו/או כל הנובע מהן ו/או לפעילות האתר על פי

התקנון. תקנון זה ותנאיו המפורטים בו חלים ויחולו על כל אדם המבצע פעולה באתר

(להלן:לקוח).

4. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בין

הלקוח לחברה.

5. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני

המינים.

6. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות

באתר ו/או לבטל השתתפות של לקוח שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש,

או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

7. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

8. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר

אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות

כל

שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

9. כל המחירים באתר, כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

10. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים בכל עת ובלא

צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת

 

השלמת את תהליך ההזמנה )הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי(. במידה ועודכנו

המחירים

לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

11. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. בהמשך לאמור, הנהלת האתר

רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת

כל

הודעה מוקדמת על כך.

12. לכל בירור או שאלה ניתן לשלוח מייל לאתר החברה – www.donikkids.com

 

הרשמה לאתר דוניק וביצוע הזמנות

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי

טופס ההזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה.

2. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות

הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה של האתר.

3. במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו

ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין

דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.

4. הזמנה כאורח – קיימת אפשרות ללקוח לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה.

5. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישורה

הזמנה ע״י חברות האשראי יסופק המוצר ללקוח.

6. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה

סופית לנכונות דרך הפעולה.

7. ככל ולא תאושר העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והוא ידרש

למסור אמצעי תשלום חלופי.

8. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה

המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא

הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא

תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם

ללקוח ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם

במידה ואכן שילם לחברה, ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להבהיר כי ייתכנו

מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן

לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת

הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

9. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של

הלקוח. כל לקוח אשר ירצה לעדכן את היעד המבוקש יעשה זאת בטופס ההזמנה.

10. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על

קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק

מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

11. בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר

פייפאל, או יוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal במהירות. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות

חשבון PayPal , החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-

PayPal . השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal , ולא

של האתר.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 )להלן: החוק(.

2. ביטול ההזמנה לפני שליחת החבילה ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים

ששילם

בגין העסקה כולל דמי המשלוח.

3. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני

החברה, יינתן זיכוי כספי מלא. התשלום עבור המשלוח ינוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי

שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר

הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין )לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי(.

4. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

5. ניתן להחזיר את המוצר – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות נמצאת

באריזה – תוך 14 יום מקבלתו.

6. זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש )לכל המאוחר( מיום ביצוע העסקה באשראי או

חשבון PayPal .

7. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

8. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, לפיכך, בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר

בלבד.

החזרת/ החלפת מוצרים

1. ישנן מספר אפשרויות להחזרת מוצרים –

1. החלפת פריט – במידה ומדובר בהחלפת אותו פריט לצבע או מידה שונים, – באמצעות

שליחת המוצר חזרה בדואר רשום על חשבון הלקוח ושליחת הפריט החדש בחזרה ללקוח

על ידי החברה ללא עלות נוספת או קבלת זיכוי קרדיט באתר החברה.

2. איסוף מבית הלקוח – איסוף הפריט מבית הלקוח באמצעות שליח, וקבלת הפריט

המוחלף חזרה לבית הלקוח ע"י השליח – בעלות של 44 ₪ – מול מוצרים שנמכרו בהנחה

כחלק מסייל והלקוח הביע עניין להחזירם – יקבל הלקוח החזר כספי השווה לסכום המקורי

ששילם. מוצרים שנרכשו בסייל ניתנים להחזרה עד 7 ימים מיום הרכישה.

2. במידה והמוצרים שנשלחו ללקוח הינם פגומים בעת קבלתם, על הלקוח להודיע על כך לחברה

מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר. הלקוח ישלח את המוצר על חשבונו. היה ומוצר הינו

פגום, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח להחליף את המוצר הפגום במוצר

תקין. אם הלקוח יקבל הצעה כאמור, ישלח אל הלקוח המוצר החדש על חשבון החברה, לאחר

החזרת המוצר הפגום והוא יזוכה בגין מחיר המשלוח לחברה. אם סרב הלקוח להצעה כאמור

יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של הלקוח בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח,

אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על-פי שיקול

דעתה הבלעדי של החברה וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהחברה

קבעה כי המוצר פגום.

3. מבלי לגרוע באמור בתקנון זה, בין אם התקבל המוצר אצל הלקוח ובין אם לא, ביטול הזמנה

ייעשה בהודעה למייל החברה. עם זאת, לאחר קבלת המוצר, ביטול ההזמנה ייעשה כאמור

לעיל, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

אספקה ומשלוחים

1 . אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן

ההספקה שהובטח במעמד במכירה.

 

2 . סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת

ביצוע

ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

3 . משלוחים המיועדים להפצה לבתי אב – המסירה תבוצע עד 3 ימי עסקים ועד סוף יום העסקים

ולאחר

תיאום מול הלקוח.

4 . במידה ומדובר על יישובים רחוקים וחריגים– יתבצעו עד 5 ימי עסקים. אזורים חריגים לעניין סעיף

זה ולעניין כל הסכם זה הינם אזורים המופיעים בטבלת אזורים חריגים שבאתר HFD )להלן: "חברת

השליחויות( ולרבות יישובי רמת הגולן, גבול הצפון, יישובי המגזר הערבי, יישובי בקעת הירדן, ישובים

מעבר לקו הירוק )שטחים(, יישובי עוטף עזה, אילת, ים המלח ויישובי הערבה.

5 . למען הסר ספק, לא יתאפשרו משלוחים לישובים וכפרים מעבר לכפר הירוק בעלי סיכון בטחוני.

6 . לא יתאפשרו משלוחים בימי שישי ושבת וערבי חג.

7 . החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

8 . מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

9 . איסוף עצמי ייעשה בתיאום מראש באמצעות מייל החברה – dondonik22@gmail.com .

10 . ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני

העסקה

כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו

ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

11 . החברה תהיה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה

שביצע

מבצע פעולה הוא המחיר המפורסם באתר בעת שהושלם תהליך ההזמנה .

אחריות החברה

1 . החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי

או מיוחד, שייגרם ללקוח ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה

באמצעות

האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח

שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2 . נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

3. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר

ו/או נזק תוצאתי.

4 . החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או

החברה

לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית.

5 . הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה

אירועי "כוח עליון", כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב דואר ישראל/חברות

שליח/כל גורם אחר שאינו קשור לחברה, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות

הטלפונים

שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

זכויות יוצרים

1 . כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה

של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור

ועיצוב

 

הבגדים תמונות וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2 . אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר,

תמונות

וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

3 . אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים

בו

או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4 . אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא

לקבל

את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה )אם תינתן(.

5 . השם דוניק וכן שם הדומיין Donikkids.com של האתר, סימני המסחר )בין אם נרשמו ובין אם לא(

הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6 . ככל שיש סימני מסחר )לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה( שנמסרו לפרסום על ידי החברות

המציעות

מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם

ללא הסכמתן.

7 . כל התוכן המילולי, אייקונים ) ICONS ( כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב,

הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של

החברה ובעלי החברה.

8 . יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9 . אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר,

לרבות

באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה אחרת.

10 . אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers,

Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין

ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11 . אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת ) Frame (, גלויה או סמויה.

12 . אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או

פרוטוקול

תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים

מסחריים.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

1 . הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הנרשם לאתר במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים

למדיניות

הפרטיות של החברה:

2 . החברה לא תמסור את פרטי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: )א( אם תידרש

לעשות

כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; )ב( אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות

שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם

לבין חברה; )ג( אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר

או

תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי

הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; )ד( אם תועלה טענה או

 

יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה

ו/או

במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; )ה( אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי

הנרשם

ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של

מעשה כזה; )ו( אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון

ו/או

כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; )ז( אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון

העברת

פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית

של

החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם

מוותרים

בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

3 . מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך

ניתוח

פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של

חברה

או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: )א( למטרות שיווק, פרסום, קידום

מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת

שתמצא

לנכון )לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר(;

)ב(

לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא

שיווקי; )ג( לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן )ד( לצרכי דיוור חומר שיווקי

ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ) Cookies ( – שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה

בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין

שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 .

החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות לקוח בשל כל מידע, כהגדרתו

בחוק

המחשבים תשנ"ה – 1995 , שיהיה בו כדי לזהות לקוח או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע

מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4 . הנרשם מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל

נעשית

מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא

ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5 . נרשמים: )א( שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או )ב( שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום

בבעלות חברה; או )ג( שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר

האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו

בהתאם

להוראה שנמסרה לה.

שמירה על סודיות

1 . החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

 

2 . החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע

ופרטיות לקוחותיה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL

4 . האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL , כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן )אצל הלקוח( לאתר

)כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים( הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר

בין

הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול'

שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת

הערבול

מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה )דוגמת RSA ( היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד

הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.

5 . במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג

שהוא,

עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש

שלא

בהרשאה.

6 . החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר

בלבד,

ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

לכל הבהרה בעניין סעיפי תקנון החברה ולכל שאלה נוספת ניתן לפנות לחברה באמצעות מייל ל –

dondonik22@gmail.com.

קנייה מהנה, הנהלת דוניק

top